Lista čekanja za ped.god. 2019./2020. - Matični objekt - vrtićki program

Lista čekanja za ped.god. 2019./2020. - Matični objekt - jaslički program

Lista čekanja za ped.god. 2019./2020. - PO Banjol

Lista čekanja za ped.god. 2019./2020. - PO Lopar

Lista čekanja za ped.god. 2019./2020. - PO Supetarska Draga

 


 

Sukladno Čl. 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Pahuljica“ Klasa: 601-04/14-01/01, Ur. broj:2169-06-14-01-01, Upravno vijeće je na svojoj 2. sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine utvrdilo Listu reda prvenstva za upis djece u Dječji vrtić „Pahuljica“ za pedagošku 2019/2020. godinu.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Anamaria Vidas

 

Lista reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - Matični objekt - vrtićki program

Lista reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - Matični objekt - jaslički program

Lista reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - PO Banjol

Lista reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - PO Lopar

Lista reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - PO Supetarska Draga

 


 

Temeljem Članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Pahuljica“ (u daljnjem tekstu Pravilnik), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“ na sjednici održanoj 27. svibnja 2019. godine donijelo je Prijedlog liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Pahuljica“ Rab.

 

Sukladno Članku 15. Pravilnika roditelji mogu dati prigovor na objavljeni Prijedlog liste reda prvenstva Upravnom vijeću, u roku od 5 dana od dana objave.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Anamaria Vidas

 

Prijedlog liste reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - Matični objekt - vrtićki program

Prijedlog liste reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - Matični objekt - jaslički program

Prijedlog liste reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - PO Banjol

Prijedlog liste reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - PO Lopar

Prijedlog liste reda prvenstva za ped.god. 2019./2020. - PO Supetarska Draga

 


 

 

Upisna dokumentacija za pedagošku godinu 2019./2020

 

Odluka o programima i normativima za upis u DV Pahuljica za ped.god. 2019./2020.

Poziv za upis u DV Pahuljica u ped.god. 2019./2020.

Upisi u program predškole za ped.god. 2019./2020.

Zahtjev za upis u vrtić za postojeću djecu (nastavak korištenja)

Zahtjev za upis u vrtić za novu djecu

Zahtjev za upis u program predškole

 


 

 

Upisna i ispisna dokumentacija

 

Upute i obrazac za inicijalni razgovor

Izmjene i dopune pravilnika o upisu djece

Pravilnik o upisu djece

Zahtjev za izdavanje potvrde i mišljenja

Zahtjev za ispis