DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine

10/97 , 107/07  ,  94/13 i 98/19) dana 15. veljače 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje                                    

                                                           NATJEČAJ

 

 ODGOJITELJ/ICA         2 izvršitelja/ice na  nepuno određeno radno vrijeme do kraja

                                             pedagoške godine (treći odgojitelj/ica u skupini)

                                            1 izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme do kraja pedagoške

                                             godine (treći odgojitelj/ica  u skupini i voditelj/ica programa

                                             predškole)

                                                                                                                                             

                            

 Uvjeti :        sukladno čl. 24.  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju

                      i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07 ,94/13 i 98/19);                                   

     

Prijavi je potrebno priložiti u  preslici:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • životopis
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana izlaska natječaja
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana izlaska natječaja
  • dokaz o državljanstvu
  • Originale dostaviti naknadno po traženju poslodavca

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Sukladno Čl. 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Pahuljica”s kandidatima  će se  obaviti pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova  gore navedenih radnih mjesta  i intervju.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj”.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.