DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. i 28.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  ,  94/13 i 98/19) dana 5. studenog  2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje                                   

 

 

Natječaj

za prijem za radno mjesto

 

ODGOJITELJ / ICA  PRIPRAVNIK/ICA

 

 1 izvršitelj/ica na puno određeno vrijeme (jednu godinu) kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”                                                                                                                                           

  

Za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 133/97)                                   

     

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (prema članku 25., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (prema članku 25., stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25., stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan da se njegovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića "Pahuljica" tijekom rezultata natječajnog postupka,
 • dokaz o državljanstvu

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić "Pahuljica" kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, kao i priložiti dokaze o tome pravu, te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21 ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/2021) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

 

Urednom prijavom smatrati će se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i isprave navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose osobno, ili poštom u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića “Pahuljica”Palit 135/A, s naznakom “ZA NATJEČAJ NE OTVARATI” ili putem maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Pahuljica.

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj .

Kandidati će  biti pozvani na provjeru radnikovih sposobnosti  putem  web stranice Dječjeg vrtića Pahuljica   koje će provoditi Povjerenstvo Dječjeg vrtića Pahuljica, na način da će se na web stranici Dječjeg vrtića Pahuljica https://www.dvp.hr/ objavit   popis kandidata  te vrijeme i način     održavanja provjere znanja i sposobnosti tri dana prije održavanja.

Provjera znanja i sposobnosti Dječjeg vrtića Pahuljica će se obavljati iz sljedećih područja:

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj: 63/2008 i 90/10),
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 I 94/13, 98/19),
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj: 05/15),
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 83/01)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne Novine, broj: 107/14)

 

Kandidat koji ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.

 

                                                                                  

KLASA:112-07/21-01/42

                                                                                                          Predsjednica

                                                                                               Upravnog vijeća: Anamaria  Vidas

UR.BROJ: 2169-06-02-21-1

U Rabu,  dana  5. studenog 2021.