DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  ,  94/13 i 98/19) dana 25.studenog 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje                                    

 

 

Natječaj za prijem za radno mjesto

 

POMOĆNI/A  KUHAR/ICA

 

1 izvršitelj/ica na  puno neodređeno radno vrijeme

 

Za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati, uvjete sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • životopis,
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (prema članku 25., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (prema članku 25., stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
  • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25., stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
  • vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan da se njegovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića "Pahuljica" tijekom rezultata natječajnog postupka,
  • dokaz o državljanstvu

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić "Pahuljica" kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17). 

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene uvjete o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti o dokaz/e o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje ostvaruje se pod jednakim uvjetima.

 

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/2021) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a moze ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno clanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata I clanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/2017), clanku 48.f Zakona o zastiti vojnih I civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) i clanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji I zaposljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 39/18) duzan/a se u prijavi na javni natjecaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale candidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Urednom prijavom smatrati će se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i isprave navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića “Pahuljica”, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ “PAHULJICA”, Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom «NE OTVARAJ – za natječaj pomoćni/a kuhar/ica

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Pahuljica.

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će putem web stranice Dječjeg vrtića Pahuljica pozvani na intervju.   

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.

                                                                                  

KLASA: 112-07/21-01/45

                                                                                                              Predsjednica

                                                                                               Upravnog vijeća: Anamaria Vidas

UR.BROJ:2169-06-01-21-01

 

 

 

U Rabu,  dana 25. studenog 2021.