Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07, 94/13 i 98/19,57/22) dana 1. kolovoza  2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“ raspisuje

 

NATJEČAJ

 

  1. SPREMAČ/ICA – 2 izvršitelja/ice na puno neodređeno radno vrijeme (uz probni rad 90 dana)
  2. KUHAR/ICA -1 izvršitelj/ica na puno neodređeno radno vrijeme (uz probni rad 90 dana)

 

Uvjeti : sukladno odredbi članka 24. i 26. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 

 Pod točkom 1- Završeno osnovnoškolsko obrazovanje

 Pod točkom 2- Završena srednja škola kuharskog smjera

 

Prijavi je potrebno u preslici priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • životopis
  • dokaz o radnom stažu elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) - uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25., stavak 2.), ne starije od dana izlaska natječaja
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) - uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25., stavak 4.), ne starije od dana izlaska natječaja
  • dokaz o državljanstvu

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić "Pahuljica" kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17). 

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene uvjete  o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti o dokaz/e o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje ostvaruje se pod jednakim uvjetima.

 

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/2021) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih I civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji I zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Prijava na natječaj mora biti potpisana, s naznakom vrste radnog odnosa za koji se kandidat prijavljuje.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. Travnja 2016. Godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Urednom prijavom smatrati će se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i isprave navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose osobno, ili poštom u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića “Pahuljica”Palit 135/A, s naznakom “ZA NATJEČAJ NE OTVARATI” ili putem maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno od dana 1. kolovoza 2022, do zaključno dana 9. kolovoza 2022. godine

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Pahuljica.

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.

 

 

Klasa: 112-07/22-01/04

Ur. broj: 2169-06-02-22-01

 

U Rabu, 1. kolovoza 2022.

 

                                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                      Anamaria Vidas