Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica i pedagog /inja koji su objavljeni dana 1. kolovoza 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

održat će se 17. kolovoza  2022. s početkom u 15.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Palit 135/A.

 

U postupku natječaja za  gore navedena radna mjesta provest će se pisana provjera znanja i intervju (razgovor s kandidatima).

Provjera znanja  bit će iz sljedećih područja:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj: 63/2008 i 90/10),
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 I 94/13, 98/19 i 57/22),
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj: 05/15),
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 83/01)
 5. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj:107/14)

 

Kandidati/kinje, su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja).

 

Kandidati/kinje su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje  za radno mjesto odgojitelj/ica:

 1. Lucija Matušan
 2. Magdalena Matahlija
 3. Lucija Krunić
 4. Sara Markovinović
 5. Josipa Koprtla
 6. Marija Vidas
 7. Franciska Mahić
 8. Katarina Saganić
 9. Lamela Vidas
 10. Andrijana Košćak

 

Kandidati/kinje  za radno mjesto pedagog/inja:

 1. Franciska Mahić
 2. Josipa Koprtla

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

                                                                     ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

                                                                 Članak 1.

Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Zvonko Puljar Matić- predsjednik

Kristina Dundović- član

Snježana Turković- član

 

 

                                                                    Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 112-07/22-01/58

Ur.broj: 2169-01-2-22-1

Rab, 11. kolovoz 2022.